Těžba

Těžba

Inženýři a vědečtí pracovníci společnosti RIZZO se mohou pochlubit desítkami let zkušeností s inženýrskými, projektovými a dozorovými službami pro těžební průmysl, a to převážně v Jižní Americe.

Na seznamu našich zákazníků jsou jedny z největších těžebních firem působících po celém světě. V projektech pro těžební průmysl věnujeme zvláštní důraz geotechnickým, geofyzikálním, hydrogeologickým a seismickým analýzám a studiím i rozborům zaměřeným na vliv na životní prostředí. Naše projekty v těžebním průmyslu spočívají v oblastech hlubinného dobývání a šachet, povrchové těžby a hrází odkališť.

Převážná většina projektových lokalit se nachází na odlehlých i panenských místech, která jsou proto velmi citlivá po stránce ochrany životního prostředí. Při spolupráci s těžebními společnostmi zajišťuje firma RIZZO hodnocení vlivu projektů na životní prostředí, a napomáhá tak k zachování biodiverzity těchto oblastí a biologické diverzity obecně.

Díky zmapování místní flóry a fauny lze monitorovat biosféru dané oblasti, která by mohla být manipulací s ložisky surovin postižena. Z mapování vychází údaje o dopadu emisí znečišťujících látek na živé organismy a počet těchto látek, které na organismy působí.

Inženýři a vědečtí pracovníci společnosti RIZZO dokáží prostřednictvím hydrologických, hydrogeologických a geofyzikálních studií stanovit optimální postup hospodaření s vodními zdroji, který je nezbytný pro zajištění výroby a současně života obcí. Simulace hydrologických poměrů umožňuje určit případný pohyb znečišťujících látek, jejich koncentrace, potřebné doby reakce pro zmírnění následků a stanovuje případné dopady na životní prostředí.

D2-UndergroundTunneling

I. Hlubinné projekty/stavba tunelů

Hlubinné dobývání produkuje odpady, které mohou být škodlivé pro okolí. Vyšší zájem o otázky životního prostředí vedl k přísnější regulaci omezující potenciální škodlivé dopady těžby na okolí a jeho obyvatele. Studie v oblasti životního prostředí a plánování hospodaření s vodními zdroji jsou klíčovými složkami při eliminaci případných negativních dopadů hlubinné těžby. S těžebními firmami společnost RIZZO spolupracuje na průzkumu přírodního prostředí a na zajišťování co nejvhodnějších kroků k ochraně okolí před sedáním.

D3-OpenPitMining

II. Povrchové doly

Ve většině případů se k rozdružení nerostů a rud a odvozu hlušiny používají řady drtičů a dopravníkových systémů. S postupem těžby je někdy nutné drticí zařízení přesunout na místo, kam byl přemístěn vytěžený materiál, aby byly blíže k místu těžby. Inženýři a vědečtí pracovníci společnosti RIZZO provádějí geotechnické a geologické průzkumy a analýzy stability svahů odvalů, aby zajistili pevné základy pro ustavení drticích strojů.

Naše firma má značné zkušenosti i s návrhy výstelek loužicích polí a projektováním a řízením staveb pro svislé a vodorovné dobývací šachty v povrchových dolech.

D4-TailiingsDams

III. Hráze odkališť

Společnost RIZZO často realizuje technické audity hrází odkališť po celém světě. Jejich účelem je zjistit, zda provoz těchto hrází odpovídá nejlepším dostupným, zda byly navrženy vhodným způsobem, a navrhnout případná doporučení.

Díky dlouhodobé práci v této oblasti má společnosti RIZZO odborné znalosti pro simulace protržení hrází odkalovacích provozů. Takový model napomáhá při identifikaci počátečního stavu hráze, a umožňuje tak nalézt její citlivé úseky a kritická místa potenciálního porušení, spolu s příslušnými parametry, jako je šířka a hloubka trhliny a doba porušení.

Svoji zkušenost s hrázemi odkališť využívá společnost RIZZO také pro návrhy plánů jejich provozu a údržby, které jsou pro jejich úspěšné využívání velmi důležité. Vedle prevence porušení hráze tyto plány rovněž přispívají k úspoře nákladů.