Přehrady a vodní zdroje

Přehrady a vodní zdroje

Společnost RIZZO se po celou dobu své existence výrazně orientuje na přehrady a vodohospodářské objekty.

Na těchto základech stavíme svoji spolupráci s dozorovými orgány i ekologickými organizacemi v soukromém i veřejném sektoru po celém světě. Spektrum našich aktivit sahá od projektů drobných přelivů a staveb až po rozsáhlé renovace přehrad, kompletní přestavby, studie proveditelnosti hydroelektráren a přípravu projektů.

Vedle inženýrských služeb a řízení staveb přehrad a vodohospodářských objektů máme bohaté zkušenosti s realizací kontrol a projektováním renovací různých typů přehrad, včetně přehrad z masivního betonu, betonu zhutňovaného válcováním (RCC), zemních sypaných, rokfilových, zděných tížných, pilířových i srubových hrází.

Podle sdružení úředníků pro bezpečnost přehrad (Association of State Dam Safety Officials) se nyní ve Spojených státech nachází více než 2000 hrází klasifikovaných jako „nedostatečně bezpečné“ a s vadami, které mohou vést k jejich havárii. Společnost RIZZO již po velmi dlouhou dobu vykonává kontroly bezpečnosti přehrad pro Federální energetickou regulační komisi (FERC). Když komise FERC potřebovala pomoci s realizací velkého počtu kontrol během poměrně krátké doby, obrátila se na společnost RIZZO, která mohla nabídnout dostatek zkušeností a odborných znalostí.

Součástí klasického projektu přehrady nebo vodohospodářského díla je obvykle některý typ přehrady či stavby: hráz z masivního betonu či z betonu zhutňovaného válcováním (RCC), zemní sypaná hráz nebo hydroenergetické zařízení.

A2-RCCConventionalConcrete

I. Přehrady z masivního betonu a z betonu zhutňovaného válcováním (RCC)

U řady přehrad čekajících na renovaci je nutné použít masivní nebo válcováním zhutňovaný (RCC) beton.

Společnost RIZZO standardně poskytuje inženýrské služby pro opravy hrází z masivního betonu, které přestávají odpovídat požadavkům na stabilitu vydávaným Federální energetickou regulační komisí (FERC). Běžný postup sanace hráze z masivního betonu spočívá v instalaci dodatečně předepínaných kotev. Beton zhutňovaný válcováním (RCC) se obvykle používá pro stavbu nových betonových tížných přehrad. Hlavními výhodami betonu RCC oproti klasickému betonu jsou jeho cena a rychlost stavby.  Válcovaný beton kromě toho nepotřebuje železnou výztuž ani tyče a obejde se bez bednění, dokončovacích prací, tvarování a řezaných spár.

Naši pracovníci mají se všemi aspekty zpracování válcovaného betonu zkušenosti již několik desítek let, a to včetně přípravy hubeného betonu pro zhutňování válcováním i betonu s vysokým podílem pojiva. Společnost RIZZO vypracovala rozsáhlý program řízení jakosti, který pokrývá laboratorní zkoušky a sledování betonu zhutňovaného válcováním (RCC), přípravu, dopravu a lití, drtírny, betonárny a všechny systémy spojené s přípravou betonu RCC.

A3-EarthenDams

II. Sypané přehrady

Sypané přehrady jsou podle materiálu použitého ke stavbě buď zemní nebo rokfilové (kamenné sypané). Na řadě lokalit představují sypané hráze nejúspornější vzdouvací řešení, zejména v odlehlých oblastech. Stavební materiál pro sypanou hráz se obvykle vytěží ze zemníků poblíž lokality hráze.

Naši pracovníci se analýzami, projektováním a výstavbou zemních a rokfilových hrází zabývají již více než 30 let. Naše služby v oboru sypaných hrází zahrnují kontroly bezpečnosti přehrad a školení, analýzy stability a projektování, geotechnické průzkumy, hydrologické a hydrotechnické studie, komunikaci s dozorovým orgánem Federální energetické regulační komise (FERC) a kontroly bezpečnosti podle části 12 předpisu o bezpečnosti hydroelektráren (Part 12), plány pro dozor a monitorování přehrad, analýzy a návrhy přelivů, služby při výstavbě, Plány nouzových opatření (EAP), analýzy možností vzniku poruch (PFMA), studie proveditelnosti a koncepční návrhy.

A4-HydroelectricFacilities

III. Hydroelektrárny

Řada přehrad má také hydroelektrárny, kde se spád a proudění vody využívá k výrobě čisté elektrické energie. Ve Spojených státech má povolení k provozu a je Federální energetickou regulační komisí (FERC) sledováno více než 1700 hydroenergetických provozů a jejich hrází. Všechny přehrady schválené komisí FERC podléhají pravidelným bezpečnostním kontrolám a dozoru nad ochranou životního prostředí. Naši inženýři sledují aktuální stav požadavků komise FERC i otázky bezpečnosti přehrad, které ovlivňují trh. Naše bohaté zkušenosti ze spolupráce s komisí FERC jsou ku prospěchu našim zákazníkům z USA i ze zahraničí.

Přečerpávací hydroelektrárny nevyžadují trvalý přísun vody. Voda se zde přepouští z horní nádrže do dolní a energie se vyrábí podle aktuální poptávky. Je-li zapotřebí elektrickou energii vyrábět, přepouští se voda z horní nádrže do nádrže dolní. Když spotřeba poklesne a náklady na výrobu elektrické energie jsou nejnižší, čerpá se voda zpět do horní nádrže. Máme praxi v realizaci studií proveditelnosti nově navržených přečerpávacích elektráren i v oblasti kontroly a renovací stávajících zařízení.

Společnost RIZZO disponuje zkušenostmi s návrhy, výstavbou, kontrolou i údržbou hydroenergetických celků. Část našich služebně starších inženýrů se také několik desítek let pohybovala v energetických společnostech. Dokáží tak u hydroenergetických projektů zprostředkovat „pohled vlastníka“ na celou situaci.