Energetický průmysl

Energetický průmysl

Společnost RIZZO je klíčovým konzultačním partnerem energetického průmyslu, kde jsou našimi hlavními klienty energetické společnosti zabývající se výrobou elektrické energie.

Dlouhodobě spolupracujeme s Ministerstvem energetiky USA (DOE) na několika energetických projektech rozesetých po celé zemi. Pracovali jsme na řadě typů energetických celků, včetně jaderných a vodních elektráren i elektráren na fosilní paliva.

K úspěchu jednotlivých projektů můžeme přispět v těchto důležitých oblastech: geotechnické inženýrství a projektování základů, určování seismického ohrožení, bezpečnost přehrad, výpočty zatížení, technické projektování a návrhy a vyhodnocování dopadů projektu na životní prostředí.

Pracovníci společnosti RIZZO jsou schopni zákazníkům z energetického průmyslu nabídnout široký rozsah služeb: vysokoúrovňové a podrobné modelování složitých staveb jaderných zařízení i v unikátních podmínkách podloží, příprava celých žádostí o povolení provozu nových jaderných zařízení i řízení staveb investičních energetických celků v hodnotách přesahujících 300 milionů amerických dolarů. Tyto široké znalosti a zkušenosti odlišují společnost RIZZO od většiny ostatních konzultačních firem. Naši zákazníci z energetiky si cení úplného spektra oborů dostupných na jednom místě, což jim umožňuje dovést projekty od koncepčních návrhů až do provozní fáze.

B2-Nuclear

I. Jaderná energetika

Jako specializovaná konzultační firma se společnost RIZZO pohybuje již dlouho v oboru jaderné energetiky. I v období útlumu výstavby komerčních jaderných elektráren koncem 80. let a začátkem 90. let minulého století si naše společnost zachovala plnou kapacitu v oboru konzultací. Odborné a technické znalosti na světové úrovni nabízíme ve čtyřech širokých oblastech služeb: hodnocení ohrožení přírodními jevy, studie lokalit, specifické analýzy dané lokality, hodnocení odolnosti staveb jaderných zařízení, systémů a součástí pod nebezpečným zatížením.

Naše kvalifikace v oboru seismického inženýrství je podložena bohatými zkušenostmi s projekty a přístupem k modernímu softwaru a nástrojům a databázím pro analýzu.

Společnost RIZZO se svými inženýrskými službami podílela na projektech mnoha zákazníků, kam patřily energetické společnosti, dodavatelé jaderných systémů pro výrobu páry (NSSS), regulační/dozorové orgány, architekti i dodavatelé zařízení. Předmět dodávky jsme vždy nabídli v kvalitním provedení i při napjatém termínu a omezeném rozpočtu, jak dokládá seznam našich stálých zákazníků.

Společnost RIZZO při svém podnikání uplatňuje Program zajištění jakosti, který splňuje požadavky Americké komise pro regulaci jaderných zdrojů (NRC), část 10CFR50, Příloha B i normu ASME NQA-1-2008. Náš Program zajištění jakosti auditovala mezi lety 2006 a 2010 celá řada zákazníků, včetně firem AmerenUE, AREVA, Bechtel, MHI, PBMR, Sargent & Lundy, Shaw, UniStar a Westinghouse.

B3-Hydro

II. Hydroenergetika

Společnost RIZZO se po celém světě podílela na stovkách hydroelektrárenských projektů. Každá hydroenergetická lokalita je jedinečná. Proto je zde klíčová kvalifikace, kterou společnost RIZZO během let získala a zdokonalila v oblastech hodnocení proveditelnosti projektu, návrhu celkové dispozice, volby typu, velikosti a počtu turbín. Velikost jejích projektů sahala od 500MW celků s vysokým spádem a průtokem až k jednotkám o výkonu 150 kW instalovaným na již existujících přehradách.

Vedle zkušeností s koncepčními návrhy a projektováním hydroenergetických celků jsou inženýři společnosti RIZZO odborníky i v analýze, návrzích, sanacích a výstavbě sypaných zemních, sypaných kamenných i konvenčních betonových hrází a hrází z betonu zhutňovaného válcováním (RCC) a velkých hydrotechnických staveb, jako jsou vtokové objekty, kanály, šachty a přivaděče. Součástí většiny nových i stávajících hydroenergetických celků je některý typ hráze. Společnost RIZZO dokáže vedle konkrétních aspektů hydroenergetických staveb, zařízení a provozu řešit i všechny otázky související s bezpečností a funkčností hráze.

Naše společnost navrhla, vybudovala, spoluvlastní a spoluprovozuje hydroelektrárnu v jižní části střední Pensylvánie. Díky tomu mají naši inženýři jedinečnou možnost seznámit se i s pohledem vlastníka/energetické společnosti na celou problematiku a poznávat tyto aspekty přípravy hydroenergetických celků a jejich každodenního provozu.

B4-Fossil

III. Energetika využívající fosilní paliva

Společnost RIZZO poskytuje odborné konzultační služby pro uhelné elektrárny a elektrárny na zemní plyn ve Spojených státech a po celém světě. Společnost RIZZO standardně provádí analýzy seismického ohrožení, studie výběru lokality, hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA), geotechnické průzkumy, zpracovává doporučení a projekty ke zlepšování podloží základů, poskytuje podporu při výstavbě a provádí stavební a seismickou certifikaci zařízení a součástí závodů. Naše firma spolupracovala s dodavateli staveb na klíč i s dodavateli elektromechanických zařízení a nabízela komplexní konzultační služby pro kritická místa s vlivem na bezpečnost a provozuschopnost kritických zařízení. Máme zkušenosti s prací na energetických celcích s jednoduchým i kombinovaným cyklem.

Společnost RIZZO může nabídnout studie výběru lokality elektrárny i geotechnické průzkumy téměř ve všech zemích světa. Pro energetické celky citlivé na sedání budované na komplikovaném podloží, které obvykle pro vlastníky a stavební firmy představují značné riziko při financování, realizujeme účinná řešení základů.

Naše společnost se může pochlubit bohatými zkušenostmi v oblasti dynamických analýz pro seismické pohyby půdy, ale i pro problematiku točivých strojů. Rozbory vibrací strojních zařízení a seismické odezvy s modely interakce budovy a podloží (SSI) provádíme s použitím konvenčních postupů i nejmodernějších výpočetních prostředků. Společnost RIZZO nabízí i kontroly a dozor staveb, programy testování pilířů a kontroly a certifikaci kritických stavebních prvků, v nichž jsou kotveny nejdůležitější části strojního vybavení a potrubních systémů. Experti společnosti RIZZO jsou obeznámeni s mezinárodními stavebními předpisy i s místní stavební legislativou. Naše služby v oblasti certifikace se odvíjejí od mezinárodních stavebních norem a postupů, ale odpovídají i místním stavebním předpisům.