Životní prostředí

Životní Prostředí

Společnost RIZZO se specializuje na hodnocení vlivů na životní prostředí podle amerického zákona o politice v oblasti životního prostředí NEPA a podle požadavků řady amerických federálních i státních dozorových orgánů, na zpracování žádostí o povolení k činnostem v působnosti těchto orgánů a podávání žádostí souvisejících s problematikou eroze, opatření proti zanášení sedimenty, prevence úniků nebezpečných kapalin a monitorování kvality vzduchu, vody a půdy.

Podobné projekty společnost RIZZO realizuje po celém světě na základě mezinárodních i národních předpisů a zajišťuje i kontakt s veřejností v souvislosti s povoleními k činnostem regulovaným orgány ochrany životního prostředí a se stavebními povoleními pro zákazníky. Naši pracovníci se věnují rozvoji systémů environmentálního managementu, programům naplňování příslušných požadavků i programům sanace nebezpečného odpadu.

Společnost RIZZO uznává důležitost řízení a ochrany biodiverzity. Členové našich týmů se zákazníky úzce spolupracují, aby dokázali identifikovat jejich potřeby, zpracovat příslušné koncepce a naplňovat cíle udržitelného rozvoje. Naše podnikání je vedeno úsilím o kvalitní environmentální management a snahou prospívat společnému životnímu prostředí. Politika naší firmy se uplatňuje formou následujících kroků:

 • Všechny složky společnosti RIZZO postupují odpovědně s ohledem na životní prostředí a dodržují všechny zákony a vyhlášky o jeho ochraně.
 • Společnost RIZZO realizuje programy, v nichž jsou zaměstnanci informováni a školeni v naplňování firemní environmentální politiky.
 • Na všech úrovních managementu a dozoru se uplatňuje způsob jednání, kterým se posiluje odvaha pracovníků řešit záležitosti související se životním prostředím.

Společnost RIZZO má bohaté zkušenosti s hodnocením vlivů na životní prostředí u plánovaných i již existujících staveb. Náš tým zajišťuje konzultační služby v otázkách životního prostředí pro energetické i projekční a stavební a výrobní společnosti, neziskové organizace a agentury státní správy po celém světě. 

Cílem společnosti RIZZO je přispívat k udržitelnému rozvoji, spolupracovat se zeměmi a obcemi, v nichž působí, dodržovat jejich zákony a zvyky a zajišťovat spravedlivé dělení výhod a příležitostí.

Další služby v oblasti životního prostředí:

 • Základní hodnocení vlivu na životní prostředí (Baseline Environmental Assessment)
 • Hodnocení náležité péče
 • Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
 • Plány environmentálního managementu
 • Zprávy o vlivu na okolí (Environmental Report - ER)
 • Stavební povolení na federální a státní úrovni
 • Povolení činností a povolení provozu na federální a státní úrovni
 • Geografické informační systémy (GIS)
 • Programy sanace nebezpečných odpadů
 • Využití přístrojové techniky a monitorování
 • Meteorologické služby
 • Plány uzavírání dolů
 • Programy ochrany životního prostředí pro ropné a plynové vrty (ložisko Marcellus Shale)
 • Odvodňování povrchových dolů
 • Zajištění jakosti/řízení jakosti
 • Plány prevence a řízení znečištění od přívalových vod
 • Analýzy bezpečnosti pro vlny tsunami
 • Plány monitorování kvality vody a vzduchu
 • Plány hospodaření v povodí