Hydrologické a hydrotechnické aplikace

Hydrologické a Hydrotechnické Aplikace

Techničtí pracovníci společnosti RIZZO se mohou pochlubit rozsáhlými a podrobnými znalostmi technických aplikací hydrologie a hydrauliky i analýz a projektování v těchto oborech.

Náš tým se specializuje na náročné projekty, jež vyžadují důsledné zajištění řízení jakosti, a na díla budovaná státními a místními orgány.

Naše služby v oborech hydrologie a hydrauliky jsou žádány po celém světě v širokém spektru projektů:

 • Jaderně-energetická zařízení
 • Hydroenergetické projekty přehrad a regulace povodní
 • Dodávky vody a systémy průmyslového chlazení
 • Výstavba

Společnost RIZZO nabízí široký rozsah služeb týkajících se hydrologie povrchových vod včetně přípravy kapitoly 2.4 Hydrologické inženýrství Bezpečnostní zprávy (SARs) pro nová jaderná zařízení a přehodnocení ohrožení zaplavením v souladu s Doporučeními 2.1 a 2.3 USNRC Near Term Task Force pro stávající jaderná zařízení. Společnost RIZZO disponuje dostatečnými kapacitami k provádění analýz zaplavení ve vnitrozemí i na pobřeží s použitím nejnovějšího softwaru průmyslového standardu.

Naši inenýři ve spolupráci se zákazníkem vypracovávají účelné plány prací, harmonogramy i rozpočty v souladu s požadavky dozoru nad projekty hospodaření s vodou. Díky spojení tradičních geodetických metod a nově nastupujících technologií dokáže náš tým vypracovat podrobné a přesné prostorové modely lokalit, povodí a řek. S využitím více než pětadvacetiletých zkušeností pak dokážeme připravit co nejúčelnější vodohospodářské projekty.

Při tvorbě a analýze většiny komplexních hydrologických a hydraulických modelů společnosti RIZZO se využívá řada modelů, např. Delft 3-D a HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center-River Analysis System), s podporou GIS (geografických informačních systémů).

Další služby v oboru hydrologie a hydraulického inženýrství:

 • Zkoušky vodních kolektorů 
 • Počítačové modelování proudění podzemní vody
 • Analýza protržení přehrady
 • Omezování eroze a zanášení sedimenty
 • Analýza povodňového proudění
 • Geografické informační systémy (GIS)
 • Monitoring podzemních vod
 • Hydraulický rozbor
 • Příprava hydroelektráren
 • Hydrogeologické studie
 • Hydrologické a hydrotechnické modely
 • Hydrologické studie
 • Využití přístrojové techniky a monitorování
 • Mapování záplavových území
 • Návrh a realizace monitorovacích vrtů
 • Studie pravděpodobné maximální povodně (PMF)
 • Návrhy úprav a sanace přelivných objektů
 • Plánování, modelování a řízení přívalových vod