Geotechnické inženýrství

Geotechnické inženýrství


Již více než 25 let využívají geologové a hydrogeologové společnosti RIZZO nejmodernější techniku a své zkušenosti při zajišťování našich služeb.

Znalosti z mnoha lokalit s nejrozmanitějšími podmínkami umožňují našim inženýrům a vědeckým pracovníkům čerpat praktickou inspiraci pro inovativní řešení.

Při obvyklém průběhu geotechnického průzkumu je prvním krokem literární rešerše a vyhodnocení případných vylučovacích kritérií pro daný provoz. Poté provádějí geologové terénní průzkum včetně topografického a geologického mapování a studií podpovrchových poměrů. Pro sledování bezpečnosti podzemních vod se využívají piezometry a monitorovací vrty. Pohyby staveb sledují přístrojové systémy. Náš tým poté uzavírá průzkum analýzou interakce stavby s podložím: klíčovým prvkem všech geotechnických studií.

Pracovníci geotechnického inženýrství ve společnosti RIZZO řeší úlohy ve všech částech světa a usilují o zachování svého špičkové postavení v oboru stavebního inženýrství.

Další geotechnické služby:

 • Společná žádost o stavební povolení a provozní licenci (Combined Operating License Application (COLA) – kapitola 2
 • Odvodňování
 • Předpisy Eurocode 7
 • Projektování základů
 • Zprávy o stavu napojení základů
 • Geografické informační systémy (GIS)
 • Geologické mapování
 • Geofyzikální zkoušky
 • Příprava základní geotechnické zprávy
 • Geotechnický terénní průzkum
 • Programy zlepšování podloží
 • Monitorování, zmírňování škod a ochrana podzemních vod
 • Využití přístrojové techniky a monitorování
 • Analýza potenciálu ztekucení
 • Průzkum poklesání poddolovaného území
 • Předběžná/závěrečná bezpečnostní zpráva (SAR) – kapitola 2
 • Pravděpodobnostní studie seizmického ohrožení (PSHA)
 • Analýza průsaku
 • Analýzy sedání a nosnosti
 • Průzkum lokalit, realizace vrtů a zkušebních programů
 • Plánování volby lokality a hloubení
 • Analýza stability svahů
 • Průzkum podloží
 • Plány sanace podloží
 • Analýzy vzájemného působení staveb a jejich podloží (SSI)
 • Podpovrchové průzkumy