Geologie a hydrogeologie

Geologie a Hydrogeologie

Geologové a hydrogeologové společnosti RIZZO se podílejí na široké škále jejích služeb.

Patří sem tyto projekty: průzkum podpovrchových poměrů pro účely výběru lokality jaderné elektrárny, realizace vrtů a instalace piezometrů, dozor nad geofyzikálními zkouškami, dozor pro analýzu seismického ohrožení, geologické mapování pro průzkum základových poměrů při projektování a výstavbě přehrady pro hydroelektrárnu, geotechnické průzkumy pro plynové elektrárny, hydraulické zkoušky hornin, popis a průzkum systémů spodních vod a odběry vzorků vody. Díky široké škále zkušeností mohou pracovníci společnosti RIZZO úspěšně realizovat průzkumy libovolné lokality.

Všichni geologové a hydrogeologové společnosti RIZZO pracují se špičkovým karotážním vybavením, včetně nejnovějších přenosných počítačů (PDA), což jim umožňuje rychle, efektivně a přesně zaznamenávat data pomocí programu P-Log .

Některé služby v oblasti geologie a hydrogeologie:

 •  Geologické mapování 
 •  Rekognoskace terénu 
 •  Popis a hodnocení systémů podzemní vody 
 •  Sledování stop zlomů a interpretace leteckých snímků (Fracture Trace Analysis) 
 •  Modelování chování podzemní vody 
 •  Monitorování a odběry vzorků podzemní vody 
 •  Dozor nad projektem a realizací monitorovacích vrtů 
 •  Modelování a analýza dopadů pro odvodňování staveb 
 •  Projektování odvodňovacích systémů 
 •  Dozor nad provozem vrtné soupravy 
 •  Karotáž a odběr vzorků hornin 
 •  Karotáž a odběr vzorků půd 
 •  Uchovávání a přeprava vzorků 
 •  Zkoušky čerpadel 
 •  Měření průtoků vodotečí 
 •  Měření řek, potoků, jezer a malých vodních ploch 
 •  Nálevové zkoušky 
 •  Dozor nad geofyzikálními zkouškami 
 •  Interpretace podpovrchových poměrů  
 •  Zajištění jakosti/řízení jakosti 
 •  Příprava zpráv